Selasa, 22 September 2020

12 Mahdi Muballigh setelah Mahdi ke 12 yang Imam

12 Mahdi Muballigh setelah Mahdi ke 12 yang Imam. Jawaban bagi Mahdi Muballigh yang Palsu yang diwakili Muhammad Isyraq,
oleh Sinar Agama http://www.facebook.com/groups/210570692321068/doc/269986993046104/ by Sinar Agama (Notes) on Thursday, October 20, 2011 at 9:41pm


SAYYID AHMAD AL HASSAN ADALAH AL YAMANI YANG DIJANJIKAN

oleh ممدإشراق pada 19 Oktober 2011 jam 4:51

Soalan:

Sayyid Ahmad Al Hassan wasi (khalifah) dan utusan Imam Al Mahdi (a.s): Siapakah Al Yamani? Adakah terdapat kriteria-kriteria tertentu yang menerangkan tentang personaliti ini bagi membolehkan kita mengenalpasti pemilik sebenarnya? Adakah dia dari Yaman? Adakah dia Makshum memandangkan dia tidak membawa manusia kepada kebatilan dan tidak mengeluarkan mereka dari jalan kebenaran sepertimana yang diriwayatkan daripada Imam Al Baqir (a.s): “Sesungguhnya panjinya adalah panji petunjuk, diharamkan bagi muslim untuk berpaling daripadanya, barangsiapa yang melakukan sedemikian adalah dia dari kalangan ahli neraka, karena dia mengajak kepada kebenaran dan jalan yang lurus”?

Jawaban:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih dan segala puji bagi Allah. Pertama sekali, hendaklah diketahui bahwa Mekah adalah dari Tuhamah dan ia satu tempat di Yaman. Oleh itu Muhammad (SAWA) dan keseluruhan ahli keluarganya (a.s) adalah “Yamani”, Ali (a.s) adalah “Yamani”, Imam Al Mahdi (a.s) adalah “Yamani”, dua belas Mahdi adalah “Yamani”, dan begitu juga Mahdi pertama adalah “Yamani”. Inilah maksud “Yamani” yang difahami oleh ulama ‘Amilin (yang beramal dengan ilmunya) terawal (semoga Allah merahmati mereka). Firman Allah SWT: “Maka datanglah sesudah mereka, pengganti [yang jelek] yang mensia-siakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.”[1] Alamah Majlisi (r.a) di dalam kitabnya Bihar Al Anwar telah menamakan kata-kata Ahlulbayt (a.s) sebagai “hikmah Yamani”[2]. Bahkan diriwayatkan dari Rasulullah (SAWA) bahwa datuknya Abdul Muthollib menamakan Baitulharam sebagai “Kaabah Yamani.”[3]

Adapun kriteria-kriteria yang mendefinisikan Al Yamani adalah berdasarkan riwayat yang diambil daripada Imam Al Baqir (a.s): “Tiada panji yang lebih mendapat petunjuk selain daripada panji Al Yamani, panjinya adalah panji petunjuk, karena dia mengajak kepada tuan punya kamu (Imam Al Mahdi a.s), apabila keluar Al Yamani, maka diharamkan penjualan senjata ke atas orang ramai dan setiap muslim. Dan apabila keluar Al Yamani, maka pergilah kepadanya karena panjinya adalah panji petunjuk. Dan diharamkan bagi muslim untuk berpaling daripadanya, dan barangsiapa yang berbuat demikian adalah dari kalangan ahli neraka karena dia mengajak kepada kebenaran dan jalan yang lurus.”[4]

Butiran-butiran penting berkaitan riwayat ini, adalah seperti berikut:

Pertama: ”Dan tidak dibenarkan berpaling daripadanya, dan barangsiapa berbuat demikian adalah dari kalangan ahli neraka...” Ini bermakna Al-Yamani adalah pemilik kekuasaan Ilahi. Seseorang itu tidak akan menjadi hujjah ke atas manusia sedangkan dalam masa yang sama berpaling daripadanya menyebabkan seseorang masuk neraka, walaupun mereka melakukan sholat dan berpuasa. Melainkan mereka adalah dari kalangan khalifah-khalifah Allah di bumiNYA dan juga pemilik kekuasaan Ilahi dari kalangan nabi-nabi, rasul-rasul, para Imam dan Mahdi (a.s).

Kedua: “Sesungguhnya dia mengajak kepada kebenaran dan jalan yang lurus”; Dakwah kepada kebenaran dan jalan yang lurus bermakna personaliti ini tidak akan melakukan kesalahan yaitu tidak membawa manusia kepada kebatilan dan mengeluarkan mereka daripada kebenaran. Dengan kata lain, dia adalah Makshum berdasarkan peruntukkan teks Ilahi (nash). Pembatasan karakter berdasarkan kriteria ini adalah amat penting dalam menentukan individu Al-Yamani yang sebenarnya. Ini karena jika seseorang beranggapan selain dari maksud ini dalam memahami riwayat ini “karena dia mengajak kepada kebenaran dan jalan yang lurus” akan menyebabkan kata-kata Imam (a.s) menjadi sia-sia dan tidak lagi terdapat sebarang batas limitasi atau had ke atas individu Al Yamani (yaitu sesiapa saja boleh menjadi Al Yamani), dan semoga dijauhkan Allah para Imam (a.s) bersifat sepertimana yang mereka sangkakan.

Dapat disimpulkan dari perbahasaan di atas tentang hakikat sebenarnya Al Yamani sebagai salah seorang khalifah dari khalifah-khalifah Allah di bumiNYA dan dia adalah makshum bersandarkan peruntukan teks (nash) Ilahi. Ianya juga dibuktikan melalui riwayat-riwayat yang mutawatir dan teks yang berotoritas (qat’’i) bahwa khalifah-khalifah selepas Rasulullah (SAWA) adalah dua belas Imam (a.s) dan dua belas Mahdi (a.s) selepas mereka (a.s). Tiada hujjah (khalifah) selain daripada mereka karena melalui mereka lengkaplah nikmat, sempurnanya agama (Diin) dan penutup risalah langit.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelas Imam (a.s) telah berlalu pergi meninggalkan kita dan sekarang hanya satu saja Imam yang masih kekal yaitu Imam Al Mahdi (a.s) dan duabelas Mahdi (a.s). Al Yamani mengajak kepada Imam Al Mahdi (a.s). Oleh itu, Al Yamani mestilah Mahdi Pertama karena sebelas Mahdi selepasnya adalah dari Dzuriyat keturunannya, firman Allah SWT: “[sebagai] satu keturunan yang sebagiannya [keturunan] dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”[5] Mereka (sebelas Mahdi) ini akan datang selepas zaman kemunculan Imam Al Mahdi (a.s), malah mereka bakal berada dalam era “Daulah Keadilan Ilahi”. Manakala Mahdi Pertama (a.s) sebagaimana dibuktikan bahwa dia wujud di zaman kemunculan Imam Al Mahdi (a.s) dan dia adalah orang yang pertama beriman dengan Imam Mahdi (a.s) di awal kemunculannya. Matlamat utama Mahdi Pertama adalah untuk mempersiapkan segala keperluan bagi kebangkitan Imam Al Mahdi (a.s) sepertimana yang diriwayatkan dalam wasiat Rasulullah (SAWA). Dari sini dapat disimpulkankan bahawa Al Yamani adalah terbatas kepada individu Mahdi Pertama daripada duabelas Mahdi (a.s).

Ia juga berdasarkan penerangan dan gambaran terperinci yang diberikan oleh ahlulbayt (a.s) tentang Mahdi Pertama berkaitan nama, sifat-sifat dan tempat tinggalnya. Namanya adalah Ahmad dan gelarnya adalah Abdullah (hamba Allah), Israel atau orang mengatakannya Israel secara terpaksa atau tanpa disadari sepertimana sabda Rasulullah (SAWA):”Namaku Ahmad dan aku adalah Abdullah, namaku Israel, maka apa yang diperintahkan kepadanya telah juga diperintahkan kepadaku dan setiap apa yang ditujukan kepadanya telah juga ditujukan kepadaku”[6] Mahdi Pertama adalah yang pertama dari 313 shahabat Imam Al Mahdi (a.s), dan dia berasal dari Basrah, terdapat tanda di pipi kanannya dan kelemumur di dahinya. Bentuk tubuh badannya mempunyai persamaan seperti tubuh Musa bin Imran (a.s), di belakang badannya terdapat tanda mohor kenabian dan di sisinya wasiat Rasulullah (SAWA). Dia yang paling alim berkaitan Al Quran, Injil dan juga Taurat selepas daripada para Imam (a.s), dan dia akan tampil sebagai seorang pemuda di awal kemunculannya. Rasulullah (SAWA) bersabda: “...kemudian baginda menyebutkan tentang seorang pemuda dan bersabda, “jikalau kamu melihatnya maka berilah taat setia kepadanya karena dia adalah khalifah (pewaris) Al-Mahdi.”[7]

Daripada Abi Abdillah a.s, daripada bapa-bapanya terdahulu, daripada Amirul Mukminin Ali a.s, telah berkata: “Rasulullah (SAWA) telah bersabda kepada Ali di malam sebelum kewafatannya; Wahai Bapa Hassan (Ali a.s) bawakan lembaran tulis dan dakwat, maka Rasulullah SAWA mencatatkan wasiatnya sehinggalah ia sampai ke butiran berikut, dan bersabda; Wahai Bapa Hassan sesungguhnya akan ada selepasku duabelas orang Imam dan selepas mereka duabelas orang Mahdi. Engkau wahai Ali adalah yang pertama daripada duabelas Imam tersebut. Dan hadis tersebut berterusan sehinggalah sampai kepada sabda baginda,..dan hendaklah diserahkannya kepada anaknya Muhammad Al Mustahfiz dari keluarga Muhammad alaihis salam. Begitulah duabelas orang Imam, setelah itu akan adanya duabelas Mahdi. Dan apabila maut menghampirinya, maka hendaklah dia menyerahkannya (Imamah) kepada anaknya Mahdi yang pertama, baginya tiga nama: nama seperti namaku dan nama bapaku yaitu Abdullah dan Ahmad, dan nama ketiganya adalah Al-Mahdi. Dan dia adalah yang pertama beriman.”[8] Diriwayatkan daripada Imam Al Sadiq (a.s), dia berkata: “Sesungguhnya daripada kalangan kami (Ahlulbayt a.s) selepas Al Qa’im, duabelas Mahdi daripada anak keturunan Hussein (a.s).”[9] juga dalam riwayat yang lain daripada Imam Al Sadiq (a.s): “Sesungguhnya daripada kalangan kami (Ahlulbayt a.s) selepas Al Qa’im, sebelas Mahdi daripada anak keturunan Hussein (a.s).”[10] Al Qaim yang dimaksudkan dalam riwayat kedua adalah Mahdi Pertama dan bukannya Imam Mahdi (a.s) karena selepas daripada Imam Mahdi (a.s) akan adanya duabelas Mahdi.

Telah berkata Imam Al Baqir (a.s) dalam menerangkan tentang Mahdi Pertama: “...Dialah yang mempunyai warna kulit seakan kemerah-merahan, mata berlekuk, bulu kening yang tidak bersambung, bahu yang luas, kelemumur di kepalanya dan tanda di pipinya, semoga Allah mencucuri rahmat ke atas Musa.”[11] Juga diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali (a.s) dalam hadis yang panjang, dia berkata: “...yang pertama dari kalangan mereka adalah dari Basra dan yang terakhir adalah dari Ibdaal.”[12] Juga diriwayatkan dari Imam Al Sadiq (a.s) dalam hadis yang panjang, yang mana dia (a.s) menyebutkan tentang shahabat-shahabat Al Qaim (a.s): “...dan dari Basra...Ahmad...”[13] Juga diriwayatkan dari Imam Al Baqir (a.s), dia berkata: “Al Qa’im akan mempunyai dua nama; nama yang disembunyikan dan nama yang dihebahkan. Adapun nama yang disembunyikan adalah Ahmad dan nama yang dihebohkan adalah Muhammad.”[14] Ahmad di sini adalah nama Mahdi Pertama dan Muhammad adalah nama Imam Mahdi (a.s) sepertimana dijelaskan dalam hadis wasiat Rasulullah (SAWA).

Juga di dalam riwayat lain daripada Imam Al Baqir (a.s):“Sesungguhnya Allah SWT mempunyai perbendaharaan yang bukan berupa emas atau perak di Talikan, tetapi 12000 orang di Khurasan. Slogan mereka adalah Ahmad! Ahmad!, mereka dipimpin oleh seorang pemuda dari Bani Hashim yang menunggang keledai berwarna kelabu, dengan pengikat berwarna merah di kepalanya, seolah-olah aku sedang melihatnya merentasi sungai Furat. Bilamana kamu mendengar tentangnya, hendaklah kamu bersegera kepadanya, walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salju.”[15] Ahmad yang dimaksudkan di sini adalah nama bagi Mahdi Pertama.

Di dalam kitab Al Malahim wa Al Fitan karangan Sayyid bin Tawoos Al Hasani menyebutkan: “ Berkata Amir Al Ghadhab bukanlah ini dan bukan juga itu, bahkan mereka mendengar suara yang bukan dari kalangan Jin mahu maupun manusia berseru supaya memberi taat setia kepada si

Fulan yang namanya bukanlah ini dan bukan juga itu melainkan dia adalah Khalifah Al Yamani.”[16] Di dalam kitab yang sama juga disebutkan: “Mereka berkumpul dan melihat kepada orang yang mereka berikan taat setia, dalam keadaan mereka seperti itu, mereka akan mendengar suara yang tidak diketahui dan tidak pernah disebutkan oleh manusia mahu pun jin, berilah taat setia kamu kepada si Fulan dengan namanya bukan ini dan bukan itu tetapi dia adalah khalifah Al Yamani.”[17]

Sheikh Al Kurani di dalam kitabnya Mu’jam Ahadeeth Al Imam Al Mahdi juga menyebutkan: “Mahdi itu adalah hanya dari Quraysh, dan khilafah itu hanyalah pada mereka, melainkan dia mempunyai asal usul dari Yaman”[18]. Mahdi pertama adalah dari dzuriyat Imam Al Mahdi (a.s), maka perlu diketahui bahwa dia mempunyai jalur keturunan yang terputus disebabkan dzuriyat Imam Al Mahdi (a.s) yang tidak diketahui. Inilah sifat-sifat yang disifatkan kepada Al Yamani yang memperoleh kemenangan dan juga disifatkan kepada Mahdi Pertama karena mereka sebetulnya adalah orang yang sama sepetimana yang dijelaskan.

Jika kamu menginginkan maklumat lanjut, maka aku katakan lagi bahwa Al Yamani adalah individu yang mempersiapkan lapangan untuk era kebangkitan yang suci. Dia adalah yang pertama dari kalangan tiga ratus tiga belas shahabat dan yang akan memberikan panji kepada Imam Al Mahdi (a.s). Mankala Mahdi pertama juga hadir di zaman kemunculan yang suci sebagai orang yang pertama mengimani Imam Al Mahdi (a.s) di zaman kemunculan dan sebelum kebangkitannya. Adalah amat penting salah seorang daripada mereka menjadi hujjah (khalifah) ke atas satu lagi, memandangkan mereka semua adalah hujjah-hujjah (khalifah Allah) ke atas semua makhluk, yang termasuk di dalamnya Mahdi Pertama. Jika kedua-dua karakter ini bukan individu yang sama, maka Mahdi pertama adalah hujjah (khalifah) ke atas Al Yamani. Oleh itu, Mahdi Pertama akan berperanan sebagai orang yang memimpin bagi mempersiapsediakan revolusi, manakala Al Yamani akan berperanan sebagai watak sampingan sahaja. Hal ini tidak benar sama sekali karena Al Yamani adalah watak utama dalam persiapan dan pemimpin utama di era kemunculan yang suci.

Justeru adalah menjadi keperluan bahwa Mahdi Pertama adalah Al Yamani dan Al Yamani adalah Mahdi Pertama. Dengan ini Al Yamani, namanya adalah Ahmad daripada Basrah, mempunyai tanda di pipi kanannya, seorang pemuda di awal kemunculannya, mempunyai kelemumur di kepalanya, yang paling alim di kalangan manusia tetang Al Quran, Taurat dan Injil selepas daripada Imam (a.s), jalur keturunan yang terputus, mempunyai gelaran “Mahdi”, Imammakshum yang wajib ditaati, tidak dibenarkan muslim berpaling daripadanya dan dijamin neraka baginya karena dia mengajak kepada kebenaran dan jalan yang lurus, dia mengajak kepada Imam Mahdi (a.s) dan kesemua yang telah diriwayatkan daripada para Imam (a.s) berkaitan cirri-ciri Mahdi Pertama. Hendaklah kamu merujuk kepada kitab Ghaybah Al Nu’mani, Ghaybah Al Toosi, Ikmal Al Din, Bihar Al Anwar jilid 52 dan 53, dan kitab-kitab hadis yang lainnya.

Seterusnya, baki pengikut Al Yamani yang terdiri daripada tiga ratus tiga belas orang shahabat Imam Al Mahdi (a.s) juga digelar dengan gelaran “Yamaniyyun” karena mereka secara terus dikaitkan dengan ketua mereka Al Yamani dan termasuk di kalangan mereka adalah Yamani dari San’a serta Yamani dari Iraq.

Sekali-kali tidak, demi bulan, (32) dan malam ketika telah berlalu, (33) dan shubuh apabila mulai terang. (34) Sesungguhnya itu adalah salah satu tanda yang amat besar, (35) sebagai peringatan bagi manusia. (36) [yaitu] bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur [3]. (37) Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, (38) kecuali shahabat- shahabat Al Yamin, (39) berada di dalam surga, mereka tanya menanya, (40) tentang [keadaan] orang-orang yang berdosa, (41) ”Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar [neraka]?” (42) Mereka menjawab: ”Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, (43) dan kami tidak [pula] memberi makan orang miskin, (44) dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, (45) dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, (46) hingga datang kepada kami kematian”. (47) Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa’at dari orang-orang yang memberikan syafa’at. (48) Maka mengapa mereka [orang-orang kafir] berpaling dari peringatan [Allah]?”, (49) seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, (50) lari daripada singa. (51) Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. (52) Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. (53) Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya itu adalah peringatan. (54) Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya. (55) Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali [jika] Allah menghendakinya. Dia [Allah] adalah Tuhan Yang patut [kita] bertaqwakepada-Nya dan berhak memberi ampun. (56)[19]

“Demi bulan”, bulan adalah wasi (khalifah) Imam Al Mahdi (a.s) dan “malam” adalah Daulah penindas-penindas yang zalim. “ Shubuh” adalah permulaan fajar Imam Mahdi (a.s), yaitu awal kemunculannya bersama dengan wasinya seumpama permulaan fajar sebelum naiknya matahari karena Imam Mahdi (a.s) adalah matahari. “Sesungguhnya itu adalah salah satu tanda yang amat besar” yaitu adalah kiamat kecil karena peristiwa-peristiwa Agung di sisi Allah SWT itu ada tiga yaitu Kiamat kecil, Raj’ah dan Kiamat Agung. “Sebagai peringatan bagi manusia” atau pemberi ingat yaitu wasi (khalifah) dan Mahdi Pertama (Al Yamani) diutuskan oleh Imam Mahdi (a.s) sebagai pembawa berita gembira dan pemberi ingat atas azab yang pedih. Oleh itu barangsiapa yang ingin maju ke hadapan akan bersama-sama dan barangsiapa yang ingin berundur kebelakang akan ketinggalan daripada mengikuti Imam Mahdi (a.s). “Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”, ianya jelas bahwa setiap manusia akan diadili berdasarkan amal perbuatannya.

“kecuali shahabat-shahabat Yamin”, mereka ini terkecuali dari pengadilan, mereka adalah yang paling rapat (muqarrabin) dan pengikut Al Yamani yang seramai 313 orang dari kalangan shahabat Imam Mahdi (a.s), mereka akan memasuki syurga tanpa perhitungan. Allah berfirman: “Adapun jika dia termasuk orang yang didekatkan. Maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga keni’matan. Dan adapun jika dia termasuk shahabat-shahabat Al Yamin.”[20] “Di dalam surga mereka saling tanya menanya, tentang [keadaan] orang-orang yang berdosa, ”Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar [neraka]?” Mereka menjawab: ”Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat.” Iaitu kamu bukan dari kalangan mereka yang mengikuti dan mematuhi khalifah Allah, serta tidak mematuhi wasi (khalifah) Imam Mahdi (a.s) dan Mahdi Pertama (Al Yamani yang dijanjikan). Maka Al Yamani adalah individu yang diharamkan berpaling daripadanya dan barangsiapa berbuat demikian adalah dari kalangan ahli neraka, maka cukuplah bagiku Allah sebaik-baik pembantu. Imam Ali (a.s) telah diuji dengan Muawiyah bin Hind (laknat Allah ke atasnya) yang membawa bersamanya manusia yang tidak dapat membedakan antara unta jantan dan unta betina, malah aku juga diuji sepertimana Ali bin Abi Talib (a.s) diuji, tetapi dengan tujuh puluh Muawiyah. Kesemuanya diikuti oleh manusia yang tidak dapat membedakan antara unta jantan dan unta betina. Kepada Allahlah aku meminta pertolongan terhadap apa yang mereka gambarkan.

Demi Allah, Rasulullah (SAWA) dan bapak-bapakku para Imam (a.s) tidak tertinggal satupun daripada urusanku melainkan diperjelaskannya. Mereka menggambarkan aku dengan terperinci, mereka menamakan aku, menerangkan tempat tinggalku sehingga tidak ada lagi keraguan dan kesamaran dalam hal aku selepas penerangan ini. Urusanku adalah jelas seumpama matahari di waktu tengah hari, sesungguhnya aku adalah Mahdi Pertama dan Al Yamani yang dijanjikan.

Ahmad Al Hassan

Khalifah dan utusan Imam Mahdi (a.s). 

21 Rabi’ Al Thani 1426 hijrah.

[1] Al Quran 19: 59
[2] Bihar Al Anwar, jilid 1, ms 1.
[3] Bihar Al Anwar, jilid 22, ms 51 dan 75.
[4] Al Ghaybah Al Nu’mani, ms 264.
[5] Al Quran 3: 34
[6] Tafsir Al Ayashi, jilid 1, ms 95. Bihar Al Anwar, jilid 7, ms 178.
[7] Bisharat Al Islam, ms 30.
[8] Bihar Al Anwar jilid 53 ms 147, Ghaybah Al Toosi ms 150, dan Ghayat Al Maram jilid 2 ms 241.
[9] Bihar Al Anwar, jilid 53, ms 148. Al burhan jilid 3, ms 310. Al Ghayba Al Toosi ms 385.
[10] Bihar Al Anwar jilid 53, ms 145.
[11] Al Ghayba Al Nu’mani ms 223.
[12] Bisharat Al Islam ms 148.
[13] Bisharat Al Islam ms 181.
[14] Kamal Al Din, jilid 2, ms 653
[15] Muntakhab Al Anwar Al Mudhi’a, ms 343.
[16] Malahim Al Fitan, ms 27.
[17] Ibid, ms 80.
[18] Mu’jam Ahadeeth Al Imam Al Mahdi, jilid 1, ms 299.
[19] Al Quran 74: 32-56
[20] Al Quran 56: 88-90


Sinar Agama: Seingat saya, saya sudah pernah menjawab akidah yang nyelip-nyelip di kemerlapannya kebenaran Syi’ah 12 Imam as yang sebenarnya ini. Akidah yang nampak berusaha mau membuat PR baru kepada kita untuk membuang waktu. Ajaran yang sama sekali tidak memiliki dasar, baik akal atau nash. Ajaran ini secara serampangan mendakwa nash-nash Qath’i tapi tidak memahami apanya yang Qoth’i (meyakinkan). Kita bisa saja mendakwakan bahwa suatu ayat dan riwayat itu adalah Qoth’i, akan tetapi yang menjadi masalah adalah penerapannya. Kita bisa bersepakat tentang Qoth’inya, tapi dari sisi maknanya, bukan penerapan kepada obyeknya. Karena itu, ajaran sesat ini sama sekali tidak layak dipelajari karena sifatnya hanya benar sebagai dakwaan saja dan tanpa bukti, baik akal atau nash. Dan tentu saja terlihat sama sekali tidak bisa memahami hadits. Misalnya, ketika dikatakan bahwa bendera fulan itu adalah bendera petunjuk (anggap hadits ini ada), maka bukan berarti ia telah menyaingi bendera makshumin. Karena itu hadits seperti itu telah terkondisi (qoid) oleh hadits-hadits lainnya yang terang benderang, seperti bahwa Imam itu hanya 12 orang dan semua makshum dan dari Quraisy.

Sayang saya tidak punya sekretaris atau teman yang selalu siap tiap saat untuk dimintai bantuannya menyebutkan jawaban-jawabanku terhadap persoalan-persoalan kita. Seandainya ada, maka pasti ia bisa menyebutkan dimana saya telah memberikan jawaban terhadap masalah ini.

Lagi pula, dalam memaknai ayat di indeks 5 itu benar-benar seenaknya sendiri dan benar-benar telah menyelewengkan maksud sebenarnya. Karena ayat itu bercerita tentang keluarga nabi-nabi terdahulu, lalu seenaknya diselewengkan ke imamnya yang entah dari mana dan ada dimana itu.

Untuk al-Yamani itu adalah seseuatu yang tidak ada masalah sama sekali, karena Mekkah dikatakan bagian tanah Yaman. Artinya, Rasul saww berkata bahwa beliau Yamani. Karena itu, Imam Mahdi as yang merupakan cucu ke 12 beliau saww sudah tentu juga Yamani. Hal ini tidak ada hubungannya dengan orang yang mengatakan dia Yamani. Karena semua sayyid bisa dikatakan Yamani, karena keturunan Rasul saww yang Yamani. Jadi, kalau ada perkataan bahwa Imam Mahdi as itu Yamani, adalah karena keturunan Rasul saww yang Makki dan Yamani.

Untuk indek 4 itu, apa hubungannya dengan Imam Yamanimu itu? Karena dalam kitab itu justru menerangkan tentang kewajiban setiap muslim untuk mengikuti Imam 12 yangmakshumyang sudah diterakan nama-namanya dalam hadits yang sangat banyak sekali di Sunni dan di Syi’ah. Kok, enak, pengarang kitab menulis tentang apa, dan kamu memaknainya apa.

Tentang indek 6 itu apa hubungannya dengan imammu itu? Nabi saww ketika menyebutkan namanya: Abdullah dikatakan oleh para ulama yang mensyarahi hadits tersebut adalah kekurangan kata ”ibnu”, atau ”putra”. Jadi maksud beliau saww adalah: ”Aku adalah anak Abdullah.” Dan tentang Israel itu juga tidak ada masalah, karena maknanya juga ”Abdullah”. Jadi, Nabi saww mau mengatakan bahwa: ”Namaku adalah ’Israel/Abdullah anak dari ’Abdullah.” Terus apa hubungannya dengan Imam mahdi karanganmu itu?

Begitu pula tentang indek ke 7 itu. Rasul saww jelas memaksudkannya sebagai Imam ke 12 yang bernama Muhammad dan yang dijuluki dengan al-Mahdi as. Terus apa hubungannya dengan Imam tidak jelas dan Imam palsumu itu?

Sampai di sini tulisan-tulisan saya ini untuk penukil catatan di atas, yaitu Muhamma Isyraq. Tapi setelah ini saya langsung mengajak bicara Mahdi Palsu si penulis asli makalah di atas. Wallah ra’syih banget. Tapi memang wajib dijawab, karena begitu lincahnya membawa hadits-hadits dan ayat-ayat dan menyelewengkannya pada dirinya sendiri.


Untuk indek 8-14, maka kamu seenaknya wahai Imam palsu, dalam memakai hadits-hadits dan memaknai sesuka hatimu. Kasihan sekali kamu ini ya Imam palsu:

(a). Yang mendapat julukan al-Qaim itu hanya satu orang saja dalam semua hadits-hadits, yaitu Imam Muhammad al-Mahdi putra Imam Hasan al-’Askari as (Imam ke 11). Tidak ada yang tidak tahu akan hal ini. Imam-Imam makshum sendri menjelaskan hal itu, seperti Imam Abu Ja’far Muhammad bin Ali al-Ridha as berkata:

عن الصقر ابن دلف

قال :سمعت أبا جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلم يقول :إن المام بعدي ابني علي أمره أمري، وقوله قولي، وطاعته طاعتي، والمامة بعده في ابنه الحسن أمره أمرأبيه وقوله قول أبيه، وطاعته طاعة أبيه، ثم سكت فقلت له :يابن رسول اهلل فمن المام بعد الحسن فبكى عليه السلم بكاء شديدا ثم قال : إن من بعد الحسن ابنه القائم

بالحق المنتظر فقلت له :يابن رسول اهلل ولم سمي القائم قال :لنه يقوم بعد موت ذكره، وارتداد أكثر القائلين بامامته، فقلت له : ولم سمي المنتظر قال :لن له غيبة تكثر أيامها ويطول أمدها، فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ بذكره الجاحدون ويكثر فيها الوقاتون ويهلك فيها المستعجلون وينجو فيها المسلمون

بحارالنوار / جزء / 51 صفحة[30

.....dari al-Shaqar bin Dahf berkata: Aku mendengar Imam Abu Ja’far Muhammad bin Ali al-Ridha as berkata: ”Sesungguhnya Imam setelah aku adalah anakku Ali dan imamah setelahnya adalah anaknya yang bernama Hasan ”, kemudian beliau as terdiam. Lalu aku bertanya: ”Wahai putra Rasulullah, siapa Imam setelah Imam Hasan?”. Lalu beliau as menangis dengan dakhsyatnya, dan kemudian berkata: ”Setelah Hasan adalah anaknya yang dijuluki al-Qoim (bangkit) ” Lalu aku berkata kepadanya: ”Wahai putra Rasulullah, mengapa ia dijuluki al-Qoim?” Beliau menjawab: ”Karena ia bangkit/muncul setelah mati dalam ingatan orang-orang (bc: tidak diingat oleh para pengingkarnya). ”

Jadi kamu wahai Imam palsu, sebegitu inginnya menyandang kekhilafaan Imam Mahdi as dari balik tirai-tirai kekacauan dunia, hingga kamu dengan nekad tanpa malu memaknai al-Qoim pada hadits di atas itu sebagai bukan Imam Mahdi as. Begitu pula supaya kamu bisa medahuinya datang dari padanya dan sebagai wakilnya atau bahkan sebagai atasannya?

Tidakkah kamu baca riwayat-riwayat yang begitu banyak di Sunni dan Syi’ahyang melebihi mutawatir bahwa Imam Mahdi as itu adalah putra langsung dari Imam Hasan as sebagai Imam ke sebelas?

Saya tahu kamu mengapa mengatakan bahwa al-Qoim itu adalah bukan Imam Mahdi as, karena kamu mau mengambil julukan itu bukan? MasyaAllah, kamu yang baru lahir yang entah dimana dan dari ayah-ibu seperti apa, kok bisa mengatakan kamu dijuluki al-Qoim? Emangnya kamu pernah ada dan dilupakan orang sementara dirimu belum lahir sebelum kemudian membuat fitnah-fitnah ini? Dan hadits-hadits itu mengatakan bahwa dijuluki al-Qoim karena dirinya telah dilupakan orang. Lah ...emangnya kamu pernah ada dan dikenal orang lalu dilupakannya setelah itu?

Ana tahu juga wahai Imam ngibul, bahwa kamu ini mengingkari keal-Qoiman Imam Mahdi as itu, karena kamu ingin menghindari jawabanku sebelum ini (sayang saya sudah lupa dimana di komen-komenku di fb ini). Karena di sana sudah kujawab kamu bahwa Mahdi-mahdi yang 12 orang itu, selain riwayatnya tidak jelas dan bertentangan dengan hadits-hadits lain (terutama yang mengatakan bahwa setelah wafatnya Imam Mahdi as hanya tinggal 40 hari sebelum qiamat), kalaulah tetap dianggap shahih, maka yang dimaksudkan 12 al-Mahdi itu adalah setelah wafatnya Imam ke 12 yang bernama Imam Mahdi itu dan merupakan anak-anak dari beliau sendiri. Jadi, Mahdi-mahdi yang 12 orang itu, adalah anak-anak dari Imam ke 12 yang bernama Muhammad al-Mahdi tersebut. Karena itu, karena kamu ingin berkelit dari jawabanku sebelum ini, maka kamu mengatakan bahwa al-Qoim itu adalah bukan Imam Mahdi as, karena kamu ingin mengaku salah satu Mahdi-mahdi itu sementara kamu bukan anak Imam Mahdi as. Dan begitu juga kamu ingin berkelit dari jawabanku sebelum ini yang mengatakan bahwa kemunculan al-Yamani al-Mahdi ini adalah setelah wafatnya Imam ke 12 yang bernama Imam Mahdi as itu. Kasihan sekali kamu ya Imam. Kurang pandai bertipu daya. Dan, sepandai-pandianya kamu bertipu daya, tetap saja akan ketahuan, karena jelas bertentangan dengan kebenaran.

Apakah kamu tidak membaca hadits itu dengan baik wahai Imam palsu?. Ini haditsnya kubawakan di sini:

عن أمير المؤمنين عليهم السلم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي

عليه السلم يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة فأملى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وصيته حتى انتهى[ إلى] هذا الموضع فقال :يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن بعدهم اثنى عشر مهديا فأنت يا علي أول الثني عشر المام .وساق الحديث إلى أن قال :وليسلمها الحسن عليه السلم إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد صلى اهلل عليه وعليهم، فذلك اثنى عشر إماما ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين )1( له ثلثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد اهلل وأحمد والسم الثالث

المهدي وهو أول المؤمنين) .بحار النوار / جزء / 53 صفحة[148](


Dari Imam Ali as, berkata: Berkata Rasulullah saww di malam dimana beliau saww wafat: ” Wahai Abalhasan (julukan Imam Ali as), siapkan shahifah dan tinta”. Lalu Nabi saww mendikte sampai pada kalimat berikut ini: ”Wahai Ali, sesungguhnya setelah aku akan ada 12 Imam dan setelah 12 Imam itu akan ada 12 Mahdi. Engkau wahai Ali adalah Imam pertama dari 12 Imam itu.” Nabi saww terus mendikte sampai pada kalimat ini: ”Lalu Hasan (Imam ke sebelas) menyerahkan imamah ini kepada anaknya yang bernama Muhammad yang terjaga dari Ahlulbait Muhammad saww. Itulah 12 Imam. Kemudian setelah itu ada 12 Mahdi. Ketika ia wafat (Imam ke 12), maka kepemimpinan itu diserahkan kepada anaknya yang merupakan Mahdi pertama dari 12 Mahdi itu. Ia memiliki tiga nama, namanya seperti namaku dan nama ayahku, yaitu Abdullah dan Ahmad, dan nama ke tiganya adalah al-Mahdi dan ialah mukmin pertama itu.”

Wahai Mahdi palsu, kasihan sekali kamu ini. Imam Mahdi as yang sebagai Imam ke 12 itu saja belum muncul, kamu sudah berkoar-koar sebagai khalifahnya dan mengaku sebagai Mahdi. Kasihan banget kamu ini. Apa kamu tidak sabaran menunggu sampai Imam ke dua belas itu turun/muncul dan menegakkan keadilan di seluruh dunia dan tidak sabar menunggu wafatnya? Jangankan menguasai dunia dan wafatnya, menunggu kedatangannya saja kamu tidak sabar.

Perlu juga kamu tahu wahai Mahdi palsu, bahwa imam-Imam makshum sendiri telah menjelaskan mengapa Mahdi-mahdi yang 12 orang itu tidak disebut Imam danhanya Mahdi sementara para Imammakshum itu selain disebut Imam juga disebut dengan Mahdi, terutama Imam ke 12 itu. Lihat hadits berikut ini:

عن أبي بصير قال :قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلم :يا ابن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله سمعت من أبيك عليه السلم أنه قال :يكون بعد القائم اثنى عشر مهديا فقال :إنما قال :اثنى عشر مهديا ولم يقل اثنا

عشر إماما، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالتنا، ومعرفة حقنا

بحار النوار / جزء / 53 صفحة[145]

Dari Abu Bashir, berkata kepada Imam Ja’far Shadiq as: ”Wahai putra Rasulullah saww, aku pernah mendengar dari ayahmu as bahwa setelah al-Qoim itu ada 12 Mahdi.” Lalu beliau saw berkata: ”Sesungguhnya ayahku mengatakan 12 Mahdi dan bukan 12 Imam. Hal itu karena mereka itu adalah umat dari Syi’ah kami yang mengajak orang-orang kepada keimamahan kami dan mengerti hak-hak kami.”

Jadi, Imam 12 itu bisa dikatakan al-Mahdi (pemberi petunjuk) karena memang memberi petunjuk dan juga dikatakan dalam hadits-hadits yang banyak sekali baik di Sunni atau di Syi’ah bahwa mereka itu dijuluki al-Mahdi, terutama sekali Imam ke 12 itu.

Jadi, kamu ini sangat lucu sekali wahai Mahdi palsu. Karena kamu ingin menjdi khalifah Imam Mahdi as yang merupakan Imam ke 12, akan tetapi beliau as belum muncul dan belum menguasai dunia dan belum pula wafat. Padahal jelas bahwa ke 12 Mahdi itu adalah keturunan Imam Husain as karena memang anak-anak dari Imam Mahdi itu sendri.

Perlu diketahui oleh Mahdi palsu ini dan teman-teman yang lainnya, bahwa hadits-hadits tentang keadaan setelah Imam Mahdi as nanti itu tidak ada yang sekuat hadits yang mengatakan bahwa setelah itu akan kiamat, baik waktunya 40 hari atau tidak ditentukan waktunya. Jadi, para ulama sendiri tidak menguatkan hadits-hadits tentang Mahdi 12 itu, karena bertentangan dengan hadits-hadits yang kuat tersebut. Memang, secara akidah atau substansialnya, tidak masalah akan adanya 12 Mahdi yang bukan Imam. Yakni 12 daa’i setelah Imam ke 12 as wafat. Karena adanya 12 Mahdi ini sangat jelas sifat-sifatnya dalam hadits hingga tidak akan mengacaukan keimamahan 12 Imam makshum tersebut. Jadi, Mahdi-mahdi yang akan datang setelah Imammakshum ke 12 itu, jelas bukan Imam dan jalas pula tidakmakshum. Mereka hanyalah muballigh-muballigh atau daa’i-daa’I dalam Islam. Jadi, anggaplah haditsnya shahih dan dianggap tidak betentangan dengan hadits-hadits kuat lainnya (seperti yang sudah dijelaskan), maka ia tidak merusak akidah Syi’ah sama sekali dan tidak akan pernah membuat bingung pengikut Syi’ah sama sekali.

Memang si Mahdi palsu ini jelas kebingungan. Karena ia sangat keburu-buru menipu umat. Dikiranya akan mendapat kemudahan, sementara Tuhan tidak akan membiarkannya berkutik. Karena itu, bagi yang tahu hadits, kata-kata dia ini sangat tidak bermakna dan benar-benar menertawakan. Kerancuannya dalam berkata-kata bukan hanya menunjukkan kebodohannya akan tetapi juga ketidaksabarannya untuk mengelabuhi umat manusia. Tapi ia lupa bahwa Tuhan tidak pernah tidur.


Untuk indek ke 15 itu, maka kamu wahai Mahdi palsu, hadits itu adalah untuk Imam Mahdi yang Imam ke 12. Yaitu suatu kelompok dari Khurasan yang akan membantu Imam Mahdi as. Jadi, kita memang sedang menunggu itu. Tapi apa hubungannya dengan kamu? Apakah maksudmu bahwa12.000 tentara itu adalah untuk membantumu. Nah, itu maksudmu, maka akan kutunggu sampai kamu mati mendapat adzab dari Tuhan. Karena mereka itu, tidak akan pernah muncul untukmu. Ra’syih dan edhan...


Untuk indek ke 16 dan 17 itu, apa hubungannya dengan kamu wahai Mahdi palsu? Apa kamu memang sengaja membaurkan hadits-hadits tentangImam Mahdi as itu dan memakainya untukmu? Coba baca lagi hadits yang kamu nukil itu:

الملحم والفتن - السيد ابن طاووس - ص78 - 77

لباب 20 فيما ذكره نعيم بن حماد عن منادي السماء - 22 . قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن جراح عن أرطأة ، قال : أمير العصب ( 4 ) ليس من ذي ول ذه ولكنهم يسمعون صوتا ما قاله إنس ول جان : بايعوا فلنا باسمه

ليس من ذي ول ذه ولكنه خليفة يماني ، قال الوليد : وفي علم كعب أنه يماني قرشي ، وهو أمير العصب ،

والعصب : أهل اليمن ومن تبعهم ‹ صفحه › 78 من سائر الذين أخرجوا من بيت المقدس. ( 1 )

“Pemimpin al-‘Ashbu bukan ini dan itu, akan tetapi umat mendengar suara yang bukan suara manusia dan bukan pula jin yang berkata: ‘Berbaiatlah si Fulan ini dengan namanya, dan bukan ini dan itu, akan tetapi ia adalah dari Yaman.”

Al-Walid –ulama hadits- berkata: “. bahwa adalah Yamani Quraisyi. Dan dia adalah pemimpin al-‘Ashbu. Dan al-‘Ashbu itu adalah orang-orang Yaman dan orang-orang yang diusir dari Baitulmuqaddas.”

(a). Hadits ini ibnu Thawuus ini menukil dari hadits Sunni yang diriwayatkan oleh Arthaah, sebagai hadits penguat untuk Imam Mahdi as. Karena di Syi’ah terlalu banyak riwayat yang mengatakan bahwa ketika Imam Mahdi as datang besok, terdengar suara Jibril as yang memberitakan kemunculannya yang didengar oleh semua orang. Jadi hadits ini disebutkan dalam kitab kita sebagai penguat saja.

(b). Saya heran sama kamu yang mengaku Imam, mengapa tidak paham kaidah yang ada dalam Islam yang sudah teruji kekuatannya, bahwa hadits-hadits yang berkenaan dengan akidah, tidak bisa diambil dari hadits-hadits yang tidak kuat, shahih atau mutawatir. Memang, hadits tentang fadhilah, bisa saja. Akan tetapi tentang akidah dan fikih, maka tidak bisa mengambil riwayat lemah.

(c). Hadits yang kamu bawa ini bisa dikategorikan lemah, karena ia dinukil dari Sunni. Orang Syi’ah mengambilnya karena tidak bertentangan dengan hadits lain yang mutawatir tentang adanya panggilan dari langit yang bukan dari manusia atau jin itu. Karena di Syi’ah memang dikatakan ia suara Jibril as.

(d). Dalam hadits itu jelas dikatakan bahwa ia punya nama. Karena itu di dalam suara panggilan dari langit itu mengatakan: “Berbaiatlah kalian kepada si Fulan dengan namanya!” Nah, si Fulan dengan namanya ini, ketika tidak disebutkan di hadits ini, dapat dirasakan adanya penutupan terhadap hakikat. Artinya, seperti sengaja perawi menutup nutupi namanya bahwa ia itu adalah Imam Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-‘Askari sebagai ImamSyi’ahyang ke 12. Akhirnya orang yang seperti kamu, yang merasa bisa menipu orang lain cepat menyambut hadits seperti ini dan menyodorkan dirimu sendiri. Lalu dengan bodohnya kamu mengatakan bahwa si Fulan itu adalah kamu??!!!?

(e). Baiklah, anggap aku percaya pada dirimu, tapi ijinkan aku menunggu suara malaikat Jibril as atau suara yang bukan manusia dan jin itu, baru nanti aku percaya padamu. Wallah gendeng amat.

(f). Sudah kubuktikan di atas, bahwa Mahdi pertama ini adalah setelah al-Mahdi yang Imam ke 12 yang makshum itu. Nah, kalau setelah Imam Mahdi as, sudah tentu kamu kan nanti dapat bagian setelah beliau as keluar dan wafat setelah menguasai dunia dengan keadilan Islam. Nah, kan waktu itu sudah pasti jaya-jayanya Islam. Terus buat apa lagi malaikat Jibril as berteriak menyuruh orang baiat padamu? Bukankah berarti kamu sebagai penerusnya akan diterima dengan senang hati oleh semua pengikut Imam Mahdi as? Lalu buat apa lagi malaikat Jibril as itu berteriak dari langit?

(g). Sekali lagi kuingatkan kamu ya Mahdi palsu, bahwa hadits-hadits tentang peristiwa setelah Imam Mahdi as itu, yakni tentang adanya 12 Mahdi yang sudah diterangkan oleh Imam Ja’far as sebagai para muballigh penerus Imam Mahdi dan bukan sebagai Imam, baik di Syi’ah dan apalagi di Sunni, sangatlah lemah dan bertentangan dengan hadits-hadits lainnya yang kuat yang mengatakan misalnya 40 hari setelah Imam Mahdi wafat dunia menjadi kiamat. Karena itu para ulama hadits dari Syi’ah, hanya menyerahkan masalah ini kepada masa datang saja dan hanya memegangi hadits yang kuat dan shahihnya itu sebagai kewajiban agama dan akal sehat.

Kesimpulannya: Hadits itu sama sekali tidak bisa menguatkanmu, karena ia untuk Imam Mahdi as yang sebagai Imam ke 12 dan bukan Mahdi pertama dari 12 Mahdi yang sebagai muballigh. Kalaulah hadits itu harus dimaknai dengan 12 Mahdi yang muballighpun, kamu tetap tidak dapat bagian, karena mereka itu, kalaulah benar adanya, adalah setelah tegaknya keadilan Islam di dunia dan setelah Imam ke 12 as itu wafat. Lagi pula, kamu tetap tidak akan pernah dapat bagian karena Mahdi pertama yang muballigh dari 12 Mahdi itu adalah anak dari Imam Mahdi as itu sendiri. Yang terakhir, hadits-hadits kejadian setelah Imam Mahdi as yang mengatakan adanya 12 Mahdi muballigh itu adalah hadits yang tidak kuat yang bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih dan masyhur.


Untuk indek 18 itu, aku benar-benar kasihan padamu wahai Mahdi palsu. Karena riwayat itu kembalinya juga ke kitabnya Ibnu Hamad yang telah meriwayatkan hadits di indek 16 dan 17 itu. Yaitu dari kitab Sunni. Memang kamu menyebutkan kitab Syi’ahnya, tapi ia itu mengambil dari Sunni sebagai penguatnya, bukan sebagai pegangan kebenarannya. Artinya, karena ia adalah hadits yang membicarakan Imam Mahdi (ingat Imam, bukan yang muballigh) maka diambil oleh orang Syi’ah untuk membuktikan ke Sunni bahwa Imam Mahdi yang Imam itu ada banyak sekali haditsnya di Sunni.

Kamu ini lucu amat, mungkin kamu ini bukan orang arab hingga tidak bisa memaknai dengan baik hadits tersebut, atau kamu ini intel-intel Inggris yang biasa membuat aliran-aliran dalam islam dimana kamu dibantu oleh ikhwan-ihwan Malaysia sebagai jajahanmu dalam sepanjang sejarah. Coba perhatikan hadits yang kamu maksud itu:

*:وروى ابن حماد :ص 103 حدثنا بقية وعبد القدوس، عن صفوان، عن شريح بن عبيد، عن كعب قال ” ما المهدي إل من قريش، وما الخلفة إل فيهم غير أن له أصل ونسبا في اليمن ”

“Mahdi itu tidak lain adalah dari Quraisy. Khilafah itu tidak mungkin selain Quraisy. Dan mereka itu memiliki keasalan dari Yaman.”

(a). Sudah saya terangkan sebelum ini bahwa Nabi saww itu pernah mengatakan bahwa Makkah itu bagian dari tanah Yaman. Karena itu sampai-sampai Nabi saww, kalau bukan karena perintah hijrah, beliau saww lebih suka tinggal di Makkah karena ia bagian dari Yaman.

(b). Dalam hadits-hadits dikatakan bahwa Makkah itu memang tanah bagian dari negeri Yaman. 

(c). Para ahli bahasa juga menerangkan bahwa al-‘Ashbu yang dimana dipimpin oleh Imam Mahdi as itu adalah orang-orang Yaman dan orang-orang yang diusir dari Baitu al-Muqaddas.

(d). Dengan memadukan hadits-hadits dan penjelasan para ahli sejarah, hadits dan bahasa itu, dapat disimpulkan bahwa Makkah itu adalah Yamani. Jadi, janganlah kamu sesekali berkhayal bahwa Yamani yang dimaksud itu adalah daerah kekuasaan hari ini.

(e). Dengan bahasa yang lebih jelas, bahwa Imam Mahdi yang Imam, bukan kamu atau bukan Mahdi yang muballigh itu adalah seoarang Yamani karena keturunan Rasulullah yang Yamani.

(f). Dengan semua penjelasan itu, maka hadits indek 18 ini jelas maksudnya, yaitu bahwa Imam-Imam makshum yang juga disebut dengan Mahdiyyuun itu, yang bukan muballigh itu, semuanya adalah dari Yaman yang termasuk Makkah itu. Karena itu dalam hadits dikatakan misalnya bahwa Imam-Imam itu adalah Yamani dan juga Quraisyi. Hal itu jelas maksudnya. Yaitu karena semua Imam-Imam makshum itu dari Ahlulbait Nabi saww dimana Nabi saww adalah Yamani Quraisyi.

Untuk indek-indek lainnya yang dari ayat-ayat Qur'an itu, sudah tidak perlu lagi saya komentari karena kalaulah tafsiranmu salah maka ia sudah tidak berhubungan dengan pengakuanmu sebagai Mahdi yang muballigh. Dan kalau tafsiranmu benar, maka terlebih lagi. Yakni sangat- sangat tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirimu.

Penutup: Berhentilah kamu membual dengan bualan murahan ini. Karena Allah tidak akan pernah membiarkanmu. Karena di muka bumi ini, banyak wali-wali atau hamba-hamba Tuhan yang tidak akan pernah membiarkanmu menipu masyarakat. Dan aku, yang banyak dosa dan tebal hijab ini, hanya ingin menjadi sandal dan terompanya para wali-wali dan hamba-hamba Tuhan itu. Semoga saja mereka ridha padaku hingga mensyafaatiku di hadapan Imam Mahdi as dan Rasulullah saww serta di hadapan Allah nanti di akhirat.

Akhirulkalam, walau kamu ini –wahai mahdi palsu- terasa membuang-buang waktuku hingga aku tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam satu dua hari ini, akan tetapi aku tetap senang, karena aku merasa atau setidaknya ingin dan mengharap, bahwa aku tidak membiarkanmu berlaga di bumiku Indonesia atau bumi tetangga Malaysia. Dan aku yakin tetap akan dimaafkan teman-temanku yang belum mendapat jawabanku.

Keselamatan bagi yang mendengarkan penjelasan. Wassalamu ’ala man ittaba’a al-hudaa.

43 people like this.Abuzahra Gagah: Bihaqqi Muhammad wa aali Muhammad. Allahumma shalli ’alaa Muhammad wa aali Muhammad.

Astamin Zayi: Allahumma shalli ’alaa Muhammad wa aali Muhammad.

Muhammad Nurahim Okki: Allahumma shalli ’alaa Muhammad wa aali Muhammad... alhamdulillah....

Aziz Enrekang: Jangan heran, sebab di zaman Nabi SAAW pun ada beberapa orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi utusan Tuhan.


Sinar Agama: Salam dan terimakasih untuk semua jempol dan komen-komennya. Saya teringat dengan seorang ustadz Syi’ah Iran yang pernah mendatangi seminar agama-agama di Afrika dimana di seminar itu juga datang sekitar 5 tuhan dan beberapa orang nabi-nabi utusan.


Sinar Agama: MZ: Saya saja ngakak benget waktu mendengar sang hujjatulIslam itu bertutur kata. Habis, bayangin saja, semua agama dan kepercayaan dan aliran sampai ke tuhan-tuhannya (manusia yang ngaku tuhan) dan para nabi-nabipun datang dalam seminar itu.


October 21, 2011 at 12:13pmاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar