Sabtu, 01 Desember 2018

KTP Hadits Ghadir KhumSeri status Sinar Agama
by Sinar Agama on Saturday, January 5, 2013 at 3:48 pmSinar Agama: 3-11-2012, Bismilllah: Hari Ied Ghadir 

Kuhaturkan ucapan “Selamat Hari Besar Ghadiir” kepada junjungan Nabi besar Muhammad saww dan seluruh Ahlulbait as terutama imam Mahdi as. Begitu pula kepada semua ulama terutama Rahbar tercinta hf, dan segenap kaum mukminin dan mukminat, terutama para shahabat- shahabat di fb ini. 

KTP Kecil Hadits Ghadir

1- Ringkasan Hadits Ghadir (nama danau jejadian kalau hujan dan kering kalau tidak ada hujan, tempat dimana Nabi saww melantik imam Ali as sepulang beliau as dari haji Wada’/terakhir, sebagai penguasa/wali atas semua mukminin dan mukminat): 

Rasulullah saww bersabda: 

“... Wahai manusia (kalian semua), sesungguhnya Allah adalah waliku (yang berkuasa atasku) sedang aku wali semua mukminin dan lebih wali/utama/menguasai terhadap mereka dari diri mereka sendiri. Barang siapa yang aku adalah walinya, maka Ali adalah walinya juga. 

Ya Allah, bantulah yang menjadikannya -Ali- sebagai walinya dan musuhilah yang memusuhinya. Wahai manusia, sesungguhnya aku akan mendahului kalian (meninggalkan dunia) dan kalian akan memasuki Haudh (telaga) yang lebarnya antara Bushraa (kota di Suriah atau Bashrah di Iraq?) sampai ke San-’aa’, diantara keduanya terdapat cawan-cawan dari perak sebanyak bintang- bintang, dan aku akan bertanya kepada kalian tentang Tsaqalain (dua hal yang berat) itu dikala kalian mendatangiku, bagaimana kalian menjaga keduanya setelah aku. 

Hal berat yang pertama adalah Kitabullah ‘Azza wajallah dimana satu ujungnya di Tangan Allah dan ujung lainnya di tangan kalian, karena itu peganglah ia dengan erat hingga kalian tidak sesat dan janganlah kalian berubah. Hal berat yang ke dua adalah Ahlulbaitku. Sesungguhnya telah dikabarkan kepadaku dari Yang Maha Lembut dan Maha Tahu, bahwa keduanya tidak akan pernah berpisah sampai keduanya menjumpai aku di telaga.” 

2- Inti dari hadits Ghadir: 

Inti hadits Ghadir ini adalah dua hal

a- Pengangkatan dan pelantikan imam Ali as sebagai khalifah Nabi saww dan sebagai Ahlulbait pertama. 

b- Pewajiban terhadap semua muslimin untuk menjaga dan berpegang teguh pada Qur'an dan Ahlulbait as ( yang makshum, QS: 33: 33). 

3. Versi Periwayatan Hadits Ghadir

Hadits ini diriwayatkan di Sunni dengan berbagai versi. Ada yang hanya menyebut bagian ke duanya seperti shahih Muslim dan ada yang menyebut kedua bagiannya seperti kitab-kitab yang lain yang sangat banyak sekali di Sunni. Dengan segala versinya, hadits ini ada di kitab- kitab seperti: 

Shahih Muslim, 2/362; Shawaaiqu al Muhriqah, 5 dimana ia berkata bahwa riwayat ini diriwayatkan oleh Thabrani, Thabari, Turmudzi dan Hakim, lihat juga di hal 25 dan dishahihkannya; Turmudzi, 5/297; Ibnu Maajah, 1/45; Kanzu al ‘Ummaal, 1/168 dan 15/91-150; Mustadrak Hakim, 3/109, 116 dan 119; Usdu al Ghaabah, 1/369; Musnad Ahmad bin Hanbal, 2/961; Syawaahidu al Tanziil karya Hakim, 1/190; Tariikh Ya’quubi, 2/93; Dzakhaairu al-’Uqbaa, 67; Miizaanu al I’tidaal karya Dzahabi, 3/294; Shawaauqu al Muhriqah, 25 (dan dishahihkan); Tafsiiru al Fakhru al Roozii, 3/636; Jaami’u al Ushuul, 9/468; al Durru al Mantsuur, 5/182; al Jarh wa al Ta’diil Ibnu Abi Haatim, 4/431; Dzakhaairu al ‘Uqbaa, 67; al Ishaabah, 1/305, 372; Taariikhu al Khulafaa’ al Suyuuthi, 169; Mashaabiihu al Sunnah, 2/275; Syawaahidu al Tanziil al Haskaanii, 1/157; Bukhari dalam Taariikh Kabir-nya, 1/375; Taariikh Dzhabi, 2/196; Taariikh Baghdaad, 8/290; al Muntakhab min Shahiih al Bukhaari wa Muslim karya Muhammad bin Utsman, 217; al-I’tiqaad karya Baihaqi, 182; Ibnu Atsiir dalam Nihaayahnya, 4/346; Thabraani dalam, al Mu’jamu al Kabiir-nya, 1/149; Ahmad bin Hanbal dalam Fadhaail-nya, hadits 91, 82, 139; , ; Nasai dalam Khashaaish-nya, 21 dan 93; Ahmad bin Hanbal, 4/372; Taarikh Damasyq, 1/213 -8 hadits- dan 2/42 -30 hadits; dan seambrek lagi yang lainnya. 

4- Pengakuan Kemutawatiran Hadits Ghadir

Jalaalu al Diin al Suyuuthi sendiri mengakui kemutawatiran hadits ini di al Fawaaidu al Mutakaatsirah fi al Akhbaar dan Fi al Azhaari al-Mutanaatsirah fi al Akhbaar alMutawaatirah. Pandangannya ini juga dinukil oleh berbagai ulama Sunni seperti: 

Al Manaawii di al Tafsiir fi Syarhi al Jaami’i al Shaghiir, 2/442; al ‘Uzairi dalam Syarhu al Jaami’i al Shaghiir, 3/360; Mulla ‘Alii al Qoorii di al Mirqootu Syarhu al Misykaah, 5/568; Ibnu Katsiir dalam Tarikhnya; dan seterusnya. 

5- Thuruq/jalan/jalur Hadits Ghadir dari shahabat ke Nabi saww

Dalam kitab-kitab Sunni terdapat berbagai thuruq/jalan/shahabat tentang hadits ini ke kan- jeng Nabi saww, seperti: 

5-1- Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari 40 thuruq/shahabat. 

5-2- Ibnu Jariir Thabari, meriwayatkan dari 72 thuruq/shahabat. 

5-3- al Jazrii, meriwayatkan dari 80 thuruq/shahabat. 

5-4- Ibnu ‘Uqdah, meriwayatkan dari 105 thuruq/shahabat. 

5-5- Abu Sa’iidh al Sajistaani, meriwayatkan dari 120 thuruq/shahabat. 

5-6- Abu Bakar al Ju’aabii, meriwayatkan dari 125 thuruq/shahabat. 

5-7- Muhammad al Yamani, meriwayatkan dari 150 thuruq/shahabat. 

5-8- Abu al ‘Alaa’ al ‘Aththaar meriwayatkan dari 250 thuruq/shahabat. 

5-9- Mas’uud al Sajistaanii, meriwayatkan dari 1300 thuruq/shahabat. 

Kalau mutawaatir di Sunni hanya 9 thuruq, maka thuruq-thuruq hadits Ghadir ini bisa dihitung berapa kali kelipatan mutawaatirnya. 

6- Shahabat-shahabat yang Hadir di Ghadir Khum: 

Berbagai keterangan tentang jumlah yang hadir dan mendengar hadits Ghadir ini sebagaimana yang dinukilkan di Tadzkiratu al Khawaash karya Ibnu Jauzii, 30; al Siiratu al Halabiyyah, 3/257; al Siiratu al Nabawiyyah karya Zaini Dahlaan, 3/3. Yaitu sebanyak: 

90.000 shahabat atau 114.000 atau 120.000 atau 124.000 shahabat. 

Wassalam. 


Angga Corleone, Sattya Rizky Ramadhan, Ety Handayani dan 110 lainnya menyukai ini. 

Dadin BluEs: Allahumma sholli alaa Muhammad wa aali Muhammad 

Tri Joko Prayitno: Salam Ustadz, Selamat Eid Al Ghadir Alhamdulillahilladzii ja’alanaa minal mutamassikiina biwilayaati Amiiril Mu’miniin wal Aimmati as 

Pooja Imuet: Bismillaah, Allahumma shalli ala Muhammad wa Aali Muhammad wa ajjil farajahum Ied Ghadir Mubarak 

-zaenab Agil- 

Ied ghodir mubarok 

Firman Asyhari Bin Masyhudi


Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik, 


Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. 

Ini perkataan siapa??????: Qs 33 : 33 Yang dimaksud Ahlu al Bait dalam ayat tersebut bukankah Para Istri Nabi? melihat ayat sebelumnya Pak Ustadz SA 

Ammar Dalil Gisting: Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakn agama dan karuniaNya dengan wilayah Amiril mukminin Ali bin Abi Thalib as. 

Abdul Rosyid: Ijin share Ustadz. 

Daris Asgar

اَلْحَمْدُ للهِ الّذى جَعَلَنا مِنَ الْمُتَمَسِّكينَ بِوِلايَةِ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَالاَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ

Ied ghodir mubarok 

Daris Asgar: Pak Firman : coba dilihat catatan Ustadz berikut, ini linknya in syaa Allah terjawab. http://www.facebook.com/note.php?note_id=365896716754216

Siapa Ahlulbait Yang Disucikan Allah di Qur'an? seri tanya jawab, Abu Zahra Al Manshur dengan Sinar Agama 


Daris Asgar: Ijin share Ustadz 

MukElho Jauh, 124 mutual friends: 

اَلْحَمْدُ للهِ الّذى جَعَلَنا مِنَ الْمُتَمَسِّكينَ بِوِلايَةِ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَالاَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ

Sundari Sastrareja

الحمد هلل الذي جعلنا من المتمسكين بوالية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و األئمة األطهار من ولده عليهم 
السالمHappy Eid Ghadir mubarak 

Khommar Rudin: Salam Ustadz, Selamat Eid Al Ghadir. Alhamdulillahilladzii ja’alanaa minal mutamassikiina biwilayaati Amiiril Mu’miniin wal Aimmati as. 

Laili Syamsuddin Psy: Alhamdulillahi alladzi ja’alana minal mutamassikina biwilayati amiril mukminin wal aimmati alahimussalam SELAMAT IEDUL GHODIR. 

Fatamorgana, 338 mutual friends: Allahumma shali ala Muhammad wa ali Muhammad 

Rosan Da Vinchi, Friends with Firmansyah and 17 lainnya: lucu yang bid’ah dilestarikan. 

Renito Husayno, Friends with Alia Yaman and 68 lainnya: Alhamdulillahi alladzi ja’alana minal mutamassikina biwilayati amiril mukminin wal aimmati alahimussalam SELAMAT ATAS HARI DITETAPKANNYA WILAYAH ALI BIN ABI THALIB as. 

Sinar Agama: Salam dan terima kasih atas jempol dan komentar-komentarnya, semoga kita semua benar berada dalam wilayah ini dengan sebaik-baik keberadaan hingga selalu dalam ampunan dan ridha Tuhan, amin. 

Ade Pb: Bismillaah, Allahumma shalli ala Muhammad wa aali Muhammad wa ajjil farajahum. Ied Ghadir Mubarak 

Aba Zahrah, 115 mutual friends: Ahsantum Ustadz met aidul ghadir. Suka 

Peta Letak Ghadiir Khum-1 


Peta Letak Ghadiir Khum-2 Sumber Mata Air di Ghadiir Khum (tapi sedikit tidak sampai jadi danau) 
10 people like this. 

Haidar Dzulfiqar: Salam Ustadz, maksudnya KTP apa ya Tadz? 

Sinar Agama: Haidar: KTP maksudnya keterangan sangat ringkas. 

Haidar Dzulfiqar: Oh itu toh Hehehehe Terima Kasih Ustadz Sinar Agama.

Sinar Agama: Yuukkk 

January 6 at 12:59 pm


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar